Untitled Document
 
 
 
  Untitled Document
 
 
 
JUNIOR - Novi zakon o saobraćaju
 

IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE

Za B i C kategoriju potrebni dokumenti su:
- popunjen obrazac zahteva za izdavanje vozačke dozvole
- uverenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilima određene kategorijekoje nije starije od dve godine
- uverenje o telesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom kategorije za koju se vozačka dozvola traži, koje nije starije od šest meseci
- dve fotografije podnosioca zahteva veličine 3,5 x 4,5 cm
- dokaz o uplati propisane republičke administrativne takse za izdavanje vozačke dozvole
- dokaz o uplati naknade za obrazac vozačke dozvole
- lična karta, radi utvrđivanja identiteta

Pored navedenih dokaza, podnosilac zahteva za overu D kategorije u vozačkoj dozvoli prilaže i:
- dokaz da je upravljao motornim vozilima C kategorije najmanje dve godine ili dokaz da je upravljao motornim vozilima B i C kategorije najmanje tri godine

Navedeni uslovi mogu se dokazivati potvrdom preduzeća u kome je vozač zaposlen, saobraćajnom dozvolom ako poseduje vozilo registrovano na svoje ime i drugim odgovarajućimdokazima.Vozačka dozvola izdaje se licu i produžava sa rokom važenja od deset godina, a licima starijim od 65 godina života sa rokom važenja od tri godine. Rok važenja vozačke dozvole računa se od dana njenog izdavanja odnosno produženja njenog važenja. Licima koja u vreme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina života vozačka dozvola izdaje se sa rokom važenja do navršene 65 godine života, s tim da taj rok ne može biti kraći od tri godine.Izuzetno, vozačka dozvola se može izdati ili se njeno važenje može ograničiti i na rokove kraće od 10 godina, odnosno tri godine, na osnovu nalaza i mišljenja ovlašćene zdravstvene ustanove u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti lica.

PRODUŽENJE VAŽENJA VOZAČKE DOZVOLE

Važenje vozačke dozvole produžava organ unutrašnjih poslova kod koga se vozač vodi u evidenciji. Potrebni dokumenti su:
- popunjen zahtev za produženje važenja vozačke dozvole
- vozačka dozvola
- dokaz o uplati republičke administrativne takse za produženje važenja vozačke dozvole
- uverenje o zdravstvenoj sposobnosti vozača ako je vozačka dozvola izdata sa kraćim rokom važenja zbog nepovoljnog - zdravstvenog stanja ili zato što je vozač navršio 65 godina života

MEĐUNARODNA VOZAČKA DOZVOLA:

Međunarodna vozačka dozvola (MVD) omogućava da se vlastima u stranoj zemlji može pokazati dokument na jeziku koji one mogu razumeti, a kojim se potvrđuje osposobljenost vozača za upravljanje motornim vozilom odgovarajuće kategorije. Ovu dozvolu u SR Srbiji izdaju organizacije Auto-moto saveza Srbije u skladu sa odredbama Zakona o osnovama i bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o položaju i ovlašćenjima AMSS, a na osnovu međunarodne konvencije o saobraćaju na putevima. Posedovanje MVD je obavezno u onim zemljama koje ne priznaju nacionalnu dozvolu, a preporučuje se u mnogim zemljama. Posedovanje Međunarodne vozačke dozvole je obavezno za državljane SRS u sledećim evropskim zemljama:
Belgija, Bugarska, Nemačka, Portugal, Rusija, Turska, Velika Britanija, Španija

Dozvola se izdaje na osnovu jugoslovenske vozačke dozvole, a neophodni su i lična karta, pasoš i fotografije formata 3,5x4,5 cm (kao za pasoš). Važi 3 godine od dana izdavanja, ukoliko važnost jugoslovenske vozačke dozvole ne ističe pre tog roka. Po isteku njene važnosti, ne produžava se, vec se dobija nova. Međunarodna vozačka dozvola može da se dobije u organizacijama Auto-moto saveza Srbije.

ZELENA KARTA:

Zelena karta je međunarodni dokument o osiguranju od autoodgovornosti koju izdaje organizacija osiguranja kod koje je vlasnik motornog vozila platio obavezno osiguranje od autoodgovornosti. Izdaje se na posebnom formularu, čiji je sadržaj i izgled propisan međunarodnim Inter-biro sporazumom nacionalnih udruženja osiguravajućih organizacija Evrope.
Gradani Srbije nisu obavezni da plaćaju granično osiguranje od autoodgovornosti u zemljama Bugarska, Češka, Slovačka, Francuska, Grčka, Iran, Irak, Izrael, Mađarska, Makedonija, Maroko, Rumunija, Tunis i Poljska.
Zelena karta osiguranja dobija se na osnovu saobraćajne dozvole i polise osiguranja.

DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE TUĐIM VOZILOM:

Ovaj dokument se izdaje na osnovu lične karte vlasnika vozila i saobraćajne dozvole,kao i pasoša lica kome se vozilo ustupa na korišcenje.
Dozvola se izdaje uz obavezno prisustvo vlasnika vozila i lica koje će koristiti vozilo van zemlje. Rok važnosti je najviše godinu dana, a može da služi i za više putovanja.

OVERA NOVE KATEGORIJE U VOZAČKOJ DOZVOLI

Potrebni dokumenti su:
- popunjen zahtev za overu nove kategorije vozila u vozačkoj dozvoli
- vozačka dozvola
- uverenje o položenom vozačkom ispitu, koje nije starije od dve godine
- uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima te kategorije koje nije starije od šest meseci
- dokaz o uplati republicke administrativne takse

PRVA REGISTRACIJA

Za prvu registraciju vozila potrebna su Vam sledeća dokumenta:
- Dva popunjena registraciona lista sa overenim tehničkim pregledom koji ne može biti stariji od 30 dana
- Polisa osiguranja
- Lična karta
- Uplate:

PRODUŽENJE REGISTRACIJE

Za produženje registracije vozila potrebna su Vam sledeća dokumenta:
- Dva popunjena registraciona lista sa overenim tehničkim pregledom koji ne može biti stariji od 30 dana
- Polisa osiguranja
- Lična karta
- Uplate:

ZAMENA REGISTARSKIH TABLICA

(u slučaju gubitka ili nestanka jedne ili obe registarske tablice u periodu važenja registracije)

Za zamenu registarskih tablica potrebna su Vam sledeća dokumenta:
- Dva popunjena registraciona lista
- Potvrda o prijavi nestanka tablica od strane nadležnog organa
- Saobraćajna dozvola
- Lična karta vlasnika
- Polisa osiguranja
- Uplate: za adm. taksu, reg. tablice i saobraćajnu dozvolu

ODJAVA VOZILA

Za odjavu vozila potrebna su Vam sledeća dokumenta:
- Tri popunjena registraciona lista
- Saobraćajna dozvola
- Registarske tablice
- Lična karta
- Uplate: za administrativnu taksu

PROMENA VLASNIKA

(u periodu važenja registracije na istom registarskom području)

Za promenu vlasništva vozila (prenos) potrebna su Vam sledeća dokumenta:
- Dokument na osnovu kojeg se vrši promena - npr. ugovor o kupoprodaji (ako je prethodna registracija izvršena na drugom reg. području potrebna je odjava vozila)
- Dva popunjena registraciona lista
- Lična karta
- Uplate: za saobraćajnu dozvolu i administrativnu taksu

OSIGURANJE

Razlikujemo dve osnovne vrste auto-osiguranja:
OSIGURANJE AUTOODGOVORNOSTI - tzv. Obavezno osiguranje Svaki vozač je obavezan da zaključi osiguranje od automobilske odgovornosti, kako bi osiguravajuće društvo sa kojim je zaključen ugovor o "obaveznom osiguranju" umesto njega platilo štetu koju pretrpe treće osobe ako je do saobraćajne nesreće došlo njegovom krivicom. Dakle, kada ste Vi krivac u sudaru, prouzrokovanu štetu (ne Vašu) plaća Vaše osiguravajuće društvo.

OSIGURANJE AUTOKASKO - dobrovoljno (neobavezno) osiguranje Automobilski KASKO je dobrovoljno osiguranje vozila sa svrhom NAKNADE MATERIJALNE ŠTETE na vašem vozilu i onda kada ste vi krivac za saobraćajnu nesreću.

 
 
right panel
 
Increment Counter
Broj posetilaca
 
 
  footer

HOME | O NAMA | AUTO ŠKOLA | KARTING | BILBORDI | KONTAKT

© 2010 Design by Koja, tel: +381 60 4134 100, Web i graficki dizajn i odrzavanje sajtova, All right reserved